Privacy verklaring TK Dakkapellen Zoetermeer

In het kort:

Wij zullen nooit achteloos omspringen met uw persoonlijke informatie.
Wij zullen uw gegevens nóóít verspreiden en/of doorverkopen aan andere partijen.
Wij gebruiken uw activiteiten op onze websites niet voor reclame doeleinden.

Wij verzamelen de noodzakelijke informatie en gegevens alléén vanwege één van de twee onderstaande redenen:

1) Omdat het nódig is om u van dienst te kunnen zijn.
2) Om onze diensten en ons aanbod te verbeteren en u daarvan op de hoogte te brengen

TK Dakkapellen Zoetermeer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
TK Dakkapellen Zoetermeer
info@tkdakkapellenzoetermeer.nl
+31 0648-122 697

Heeft u vragen over uw privacy en hoe wij hiermee omgaan dan kunt u deze sturen naar:
info@tkdakkapellenzoetermeer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

TK Dakkapellen Zoetermeer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres en telefoonnummer
- Locatiegegevens (Google Analytics)
- Gegevens over uw activiteiten op onze website (Google Analytics)
- Internetbrowser en apparaat type (Google Analytics)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TK Dakkapellen Zoetermeer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- TK Dakkapellen Zoetermeer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
- Google statistieken
- Offertes opstellen (als u daarom hebt gevraagd)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TK Dakkapellen Zoetermeer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens
Personalia
Adres
Bankgegevens
> Bewaartermijn 7 jaar > Reden : belastingwetgeving

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tkdakkapellenzoetermeer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

TK Dakkapellen Zoetermeer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TK Dakkapellen Zoetermeer) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

TK Dakkapellen Zoetermeer verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Partijen waar wij mee samenwerken:

  • eMsWeb Websitebouw, voor de hosting van onze website
  • Administratiekantoor, zij verwerken onze administratie
  • Belastingdienst, zij kunnen ten alle tijden inzage krijgen in de administratie van ITK Dakkapellen Zoetermeer
  • Google (Analytics), zij verwerken de website statistieken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TK Dakkapellen Zoetermeer gebruikt alléén functionele, technische cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TK Dakkapellen Zoetermeer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@tkdakkapellenzoetermeer.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@tkdakkapellenzoetermeer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. TK Dakkapellen Zoetermeer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

TK Dakkapellen Zoetermeer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TK Dakkapellen Zoetermeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@tkdakkapellenzoetermeer.nl. TK Dakkapellen Zoetermeer heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Toegang tot persoonsgegevens alleen mogelijk voor medewerkers waarvoor toegang noodzakelijk is (administratie)
- Alle data op hosting servers zijn afgeschermd en alleen toegankelijk met vingerafdruk en/of irisscanners
- Serverpark wordt 24 uur per dag bewaakt
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en brute force bescherming
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotu in de adresbalk.
- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
- DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. u kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
- Minstens 1 keer per maand software updates om beveiligingslekken snel te dichten

TK Dakkapellen Zoetermeer, gevestigd aan de Industrieweh 5d, 2712 LA Zotermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Industrieweg 5d
2712 LA Zoetermeer

Heeft u vragen over uw privacy en hoe wij hiermee omgaan dan kunt u deze sturen naar:
info@tkdakkapellenzoetermeer.nl

Laatst bijgewerkt: 20-11-2022